Г Р А Ф І К

ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН У ПРОКУРАТУРІ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Прокурор області

МАТВІЙЧУК В.В.

 

ВІВТОРОК:      з 10 до 13 год.

 

Перший заступник прокурора області

                  СОСКОВ Р.М.

 

СЕРЕДА:          з 10 до 13 год.

 

Заступник прокурора області –

начальник управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності

ЧЕРКАШИН Ю.О.

 

ЧЕТВЕР:          з 15 до 17 год.

                                 

Заступник прокурора області – начальник слідчого управління

ТОКАР Р.М.

 

П’ЯТНИЦЯ:    з 10 до 13 год.

 

Заступник прокурора області

КРИВЕНКО О.І.

 

ПОНЕДІЛОК: з 15 до 17 год.

 

Начальники управлінь, відділів,

їх заступники,

прокурори відділів

 

 

                 ЩОДНЯ,    КРІМ ВИХІДНИХ:

                             з 10 до 13 год.

                             з 15 до 17 год.

(з 15 до 16:45 год. у п’ятницю)

Прокурори відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації

 

ЩОДНЯ:              з  9  до 10 год.

                              з 14 до 15 год.

                              з 17 до 19 год.

 

СУБОТА:              з 10 до 13 год.

                              з 15 до 18 год.

 

 

Примітка: прийом  прокурором області проводиться за умови отримання відповіді за підписом заступника прокурора області про відмову у  задоволенні попереднього звернення.

Адреса прокуратури:  пр. Дмитра Яворницького, 38, м. Дніпро, 49044

 

 

 

 

ПОРЯДОК

прийому  громадян та звернень у

прокуратурі Дніпропетровської області

 

 

Робота з розгляду  звернень та особистого прийому є одним із важливих напрямів діяльності органів прокуратури та спрямовується на реальний захист прав і свобод людини  та громадянина, зміцнення законності та правопорядку.

Первинні звернення розглядаються місцевими прокуратурами.

У прокуратурі області звернення до провадження приймаються після прийняття рішення керівниками місцевих прокуратур (скарги на рішення цих прокурорів), з додатком письмової відповіді, яка оскаржується.

Відповідно до ст. 5 Закону України “Про звернення громадян” у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання; викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписано заявником із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, а також у разі, якщо воно не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, - повертається заявникові.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором та таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає (ст. 8 Закону України "Про звернення громадян").

Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену ним особу, якщо це повноваження оформлено відповідно до вимог чинного законодавства і надано особі або організації, яка здійснює правозахисну діяльність (ст.ст. 5, 16 Закону України “Про звернення громадян”). Таким документом є доручення (договір, угода тощо), оформлене у встановленому законом порядку.

Звернення в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб приймаються до розгляду, якщо їх подано законними представниками (батьками, опікунами).

Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України оскаржувати рішення,  дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування мають право лише учасники кримінального провадження.

За загальним правилом, відповідно до статей 303-307 КПК України дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування оскаржуються до слідчого судді (у т.ч. невнесення  відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань).

Прокурору,  згідно з ч. 5 ст. 284, ст. 308 КПК України, можна оскаржити постанову про закриття кримінального провадження (оскаржується прокурору, який здійснював нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням,  упродовж 10 днів з моменту отримання копії постанови. Можливість подальшого оскарження рішення цього прокурора прокурору вищого рівня кодексом не передбачена) та недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування  (оскаржується прокурору вищого рівня, під поняттям якого слід розуміти посадових осіб органів прокуратури, які є безпосередніми керівниками прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням).

Законом України "Про прокуратуру" від 14.10.14 не передбачено здійснення органами прокуратури нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, дотриманням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами. Вказана функція здійснюється органами прокуратури виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді за наявності для цього підстав, передбачених процесуальними та матеріальними нормами законодавства.

Згідно з вимогами ст. 7 Закону України "Про звернення громадян" якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади зверненні, не входять до його повноважень, воно  пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються  (ст. 17 Закону України "Про звернення громадян").

Відповідно до ст.8 Закону України “Про звернення громадян” не розглядаються повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті. За такими зверненнями приймається рішення про припинення провадження, подальші заяви та  скарги з цих питань не розглядаються, відповіді заявникам не направляються.

Відповідно до ст. 22 Закону України “Про звернення громадян”  порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, в установах, організаціях, на підприємствах визначається їх керівниками. 

У прокуратурі Дніпропетровської області прийом громадян, представників юридичних осіб здійснюється працівниками відділу прийому громадян, розгляду звернень та запитів з попередньою перевіркою документів, що засвідчують особу, яка звернулась на прийом, щоденно з 10.00 до 13.00 та з 15 до 17.00 (у  п’ятницю – до 16 год. 45 хв.). Особистий прийом у вечірній час, вихідні та святкові дні здійснюється працівниками відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації. 

Прокурор області приймає громадян у разі відмови заступника прокурора області у задоволенні попереднього звернення  (за наявності відповіді заступника прокурора області про відсутність підстав для прокурорського реагування з питань, порушених у попередньому зверненні), з урахуванням вимог ст. 12 Закону України "Про звернення громадян", якими передбачено, що дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільним процесуальним, трудовим законодавством тощо.

Особистий прийом прокурора області організовується заздалегідь, що обумовлено необхідністю опрацювання  матеріалів перевірок за попередніми зверненнями з метою визначення як наявності підстав для прийому, так і забезпечення його повноти та якості, у тому числі  залучення до проведення прийому заступників прокурора області, начальників структурних підрозділів тощо.

Заступники прокурора області приймають громадян, якщо вони звернулися на особистий прийом з питань незгоди з рішеннями, прийнятими керівниками самостійних структурних підрозділів обласного апарату прокуратури області (начальниками управлінь, відділів), а також з питань зволікання, тривалого неприйняття ними рішень, залишення звернень без розгляду.

Особистий прийом керівництвом прокуратури області проводиться згідно з Графіком, організація прийому здійснюється відділом прийому громадян, розгляду звернень та запитів (т. 718-14-51).

За зверненням,  яке  знаходяться на розгляді у структурних підрозділах апарату прокуратури області, та за яким ще не прийнято рішення, особистий прийом керівництвом прокуратури області не проводиться. Натомість за бажанням заявника організовується прийом у виконавця за зверненням, начальника відповідного управління, відділу.

Не проводиться прийом громадян, які отримали відповідь за підписами Генерального прокурора України (виконувача обов'язків), прокурора області (виконуючого обов'язки)  про припинення провадження за їхніми зверненнями.

На відносини у сфері звернень громадян не поширюється Закон України “Про доступ до публічної інформації“.